Het verenigingsbestuur nodigt alle (buiten)leden en ouders van jeugdleden uit voor de algemene ledenvergadering van A.V. Climax op vrijdag 2 oktober. Vanwege de coronacrisis zal de ledenvergadering dit jaar digitaal plaatsvinden. Meld je via een e-mail aan als je de ledenvergadering wilt bijwonen.

Aanvang 19:30 uur via MS TEAMS

Agenda:

• Vergaderafspraken
• Mededelingen & ingekomen post
• Uitreiking prestatie- en waarderingsbekers
• Vaststellen notulen jaarvergadering 30 maart 2018
• Financieel jaarverslag 2019
• Verslag kascontrolecommissie 2019 en aanstellen kascontrolecommissie 2020
• Decharge penningmeester en bestuur
• Begroting 2020
• Beleidsplan
• Bestuurssamenstelling en bestuursverkiezing
• Rondvraag & afsluiting

Wilt u de digitale ledenvergadering bijwonen, meld je dan aan via
U ontvangt vervolgens een link om deel te kunnen nemen via MS TEAMS.

Hieronder tref je alle informatie aan:

- notulen jaarvergadering 15-3-2019 (klik hier)
- jaarverslag Bestuur (klik hier)
- jaarverslag loopgroepen en wandelen (klik hier)
- jaarverslag vrijwilligerscommissie (klik hier)
- jaarverslag baanatletiek (klik hier)
- jaarverslag penningmeester 2019 (klik hier)
- voorstel contribitieregeling 2020 (klik hier)

Een exemplaar van het financieel verslag 2019 en de begroting 2020 kan bij penningmeester Wiebe Rengelink () worden opgevraagd. Je krijgt deze dan per email toegezonden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur