Op vrijdag 30 april vond vanwege corona voor het tweede opeenvolgende jaar de algemene ledenvergadering van Climax digitaal plaats. Voorzitter Evert Schipper heette om 19:30 uur de ingelogde leden en vrijwilligers welkom voor deze jaarvergadering. De nog niet geheel van corona herstelde voorzitter nam de eerste vier agendapunten plus het jaaroverzicht van het Bestuur voor zijn rekening, waarna de vergadering verder door penningmeester Wiebe Rengelink werd geleid. Voor de stemming over bepaalde agendapunten konden de deelnemers aan deze digitale ledenvergadering door middel van een vooraf ingevulde en geretourneerde machtiging hun stem uitbrengen.

Zo'n dertig digitaal aanwezigen vernamen dat er in 2020 van het jaarprogramma helaas niets terecht is gekomen. De in augustus ingelaste Summer Games, waren coronaproof en, met ca. 300 deelnemers en een Nederlands record, sportief een groot succes. Het ledental is vorig jaar door het corona-effect met met 33 afgenomen. Behalve bij de runners was er ook een meer dan gemiddeld vertrek bij de junioren AB te zien. De voorzitter nam in woord ook afscheid van trainers en vrijwilligers die hun functie het afgelopen jaar hebben neergelegd, zoals trainers Remco Schuijt en Riek Harteveld.

De uitreiking van de Prestatiebekers en de Waarderingsbeker is verplaatst naar het einde van het jaar. Hopelijk kan er dan voor de betreffende atleten publiek aanwezig zijn.

Melvin Laport, coördinator Baanatletiek, liet weten dat het bestuur een adviesrapport over de "toekomstbestendigheid van de baanatletiek" heeft laten opstellen. Naar aanleiding van dit rapport heeft het Bestuur voor de nabije toekomst drie speerpunten genoemd: trainingsniveau, ledenwerving en talenten. Gestart wordt met de werving van nieuwe, goed opgeleide trainers.

Tijdens de presentatie van het jaarverslag Loopgroepen werd door Marc Reesink, coördinator Loopgroepen, meegedeeld dat Climax nog op zoek is naar een nieuwe trainer voor Nordic Walking en Sportief wandelen. Tevens wordt er gekeken of naast de hersteltrainingen voor geblesseerden ook hersteltrainingen voor ex corona patiënten kunnen worden gegeven. Marieke van Hunen eindigde tenslotte met het jaarverslag Vrijwilligers. Zij liet weten dat er tijdens de coronatijd nieuwe vrijwilligersfuncties zijn ontstaan, zoals coronacoördinator en vrijwilligers voor de gezondheidscheck. Naar aanleiding van een vraag uit de "digitale zaal" kwam het eventueel verplichtstellen van het uitvoeren van vrijwilligerstaken aan de orde. Het Bestuur zal nagaan of dit de oplossing kan worden voor het tekort aan vrijwilligers.

Penningmeester Wiebe Rengelink gaf vervolgens toelichten op de financiële agendapunten. Daarbij legde hij o.a. uit dat het Bestuur het besluit van de vorige ledenvergadering om het positieve resultaat over 2020 aan de reserve toe te voegen, niet heeft opgevolgd. Een deel van het positieve resultaat wordt dit jaar aan de contributie-betalende leden terugbetaald. Reden hiervoor is dat het besluit tijdens de vorige digitale vergadering, weliswaar met een meerderheid, maar door een klein aantal leden werd genomen!? Op de begroting voor 2021 zijn investeringen opgenomen voor inrichting van de kantine, het trainerstekort, (wedstrijd)kleding voor leden, atleten en trainers. Gerard Hendriksen verleende het Bestuur vervolgens namens de Kascommissie decharge voor het gevoerde financiële beleid. Gerard zal de Kascommissie verlaten. Deze wordt in 2021 bemand door Johan Enters en Willemijn Ridderhof.

Van het huidige Bestuur waren voorzitter Evert Schipper, penningmeester Wiebe Rengelink en Marieke van Hunen aftredend . Alle drie werden door de aanwezige leden herkozen. Jan Bert Hartog adviseerde om een aftredingsschema op te stellen om te voorkomen dat in hetzelfde jaar het gehele dagelijks bestuur aftredend is. Het Bestuur zal hier gevolg aan geven.

Voorzitter Evert Schipper beëindigde vervolgens de digitale ledenvergadering met de hoop dat de volgende ALV weer ouderwets in het clubgebouw georganiseerd mag worden.